Окуу-тарбиялык иштер

Иштин багыттары

  • Жарандык – патриоттук тарбия;
  • Нравалык-укуктук тарбия;
  • Экологиялык жана эмгекке тарбиялоо;
  • Ден-соолукту чыңдоо тарбиясы, жашоонун сергек мүнөзүн пропогандалоо;
  • Көп маданияттуулукка тарбиялоо;
  • Эстетикалык тарбия;
  • Педагогдордун профессионалдык деңгээлин жогорулатуу;
  • Балдарды тарбиялоодогу ата-энелердин ролун жогорулатуу;Ш. Бейщеналиев атындагы орто мектебинин тарбиялык иштерди жүргүзүүнүн негизги максатары:2014-2020-окуу жылдарга түзүлгөн окуучуларды тарбиялоону концепсиясына ылайык максаттар төмөнөгүлөр:
   • Окуучуда жашоодо керек боло турган коомдук-социалдык тажрыйбаларды өздүк тажрыйбаларга айландыруу ;
   • Окуучулардын дүйнөгө илимий көз карашын , туура ынанымын калыптандыруу;
   • Адабий илимий булактар менен өз алдынча иштөөгө үйрөтүү ;
   • Окуучуларды коллективдүүлүккө тарбиялоо , жеке ишти коллективдүү иш менен айкалыштырууну колго алуу ;
   • Окуучулардын адептик –руханий сапаттарын калыптандыруу ;
   • Окуучулардын мекенчилдик-патриоттук сезимдерин ойготуу ;

    

   Концепсиянын негизинде тарбия иштеринин багыттары:

   

  Милдеттери:

  • Жалпы адамзаттык баалуулуктарды үйрөтүү, өзүн курчаган дүйнөгө адамгерчиликтүү мамилени калыптандыруу;
  • Баланын инсандык сапаттарын өркүндөтүү, негизги критерийи адамгерчиликке болгон тарбиянын гумандуу системасын өркүндөтүү;
  • Жарандык атуулдук аң сезимди калыптандыруу,Ата-Мекендин тагдырына жоопкерчиликке,активдүү турмуштук позицияга ээ болууга, жашоонун сергек мүнөзүнө үйрөтүү;
  • Окуучулардын өзүн-өзү башкаруу уюмунун,чыгармачыл жөндөмүн өркүндөтүү,окуучуларды турмуштун ар кандай шартына ийкемдешүүгө үйрө

Окуу-тарбиялык иштер